Disclaimer

Op elke toegang en/of elk gebruik van de Privacy Portal van USG People zijn de onderstaande voorwaarden van USG People van toepassing. Onder USG People wordt USG People Nederland B.V. en USG People Nederland Beheer B.V. verstaan, evenals de aan deze vennootschappen gelieerde de ondernemingen die handelen onder de naam USG People. USG People is gevestigd en kantoorhoudende te 1314 Ck Almere aan de P.J.oudweg 61 (Postbus 1, 1300 AA Almere). Onder Privacy Portal worden alle webPrivacy Portals van USG People verstaan.

Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door u toegang te verschaffen tot de Privacy Portal van USG People, dan wel door gebruik van deze Privacy Portal te maken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan de onderhavige voorwaarden.

USG People heeft de inhoud van haar Privacy Portal met de grootst mogelijke zorg samengesteld en streeft ernaar haar Privacy Portal zo actueel mogelijk te houden. Desondanks is zij echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie. De informatie die op de Privacy Portal wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Het gebruik van de Privacy Portal van USG People geschiedt voor eigen rekening en risico.

De Privacy Portal van USG People bevat gegevens en bestanden die eigendom zijn van USG People en/of derden en die worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder meer intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, naburige rechten, octrooien, databankrechten en merkenrechten). Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsmerkrechten van USG People en/of de aan haar gelieerde ondernemingen van toepassing op alle merken die op haar Privacy Portal worden getoond. Dit betreffen onder andere alle merken en logo's van USG People en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van USG People en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. Niets op de Privacy Portal van USG People is bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan u te verlenen of over te dragen.

USG People verleent u binnen de grenzen zoals weergegeven in deze voorwaarden een persoonlijk recht om haar Privacy Portal en de op haar Privacy Portal ter beschikking gestelde gegevens en bestanden te bekijken op de wijze en in het format waarop deze gegevens en bestanden op de Privacy Portal van USG People ter beschikking zijn gesteld, een en ander slechts indien en voor zover dit gebruik tot doel heeft om via USG People in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van USG People en/of (potentiële) werkgevers.

De Privacy Portal van USG People bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, zulks veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u daartoe niet expliciet door USG People een gebruikersnaam of wachtwoord is verstrekt, dan wel anderszins toestemming is verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de Privacy Portal van USG People en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op een afgeschermde gedeelte op de Privacy Portal van USG People in te loggen.

Het is u niet toegestaan om de Privacy Portal van USG People of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de Privacy Portal van USG People of de op deze Privacy Portal ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de Privacy Portal op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de Privacy Portal geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS of anderszins (‘spammen’).

USG People kan niet garanderen dat haar Privacy Portal te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd haar Privacy Portal al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. USG People kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende schade.

USG People is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks de door USG People genomen voorzorgsmaatregelen, op de Privacy Portal, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen.

De Privacy Portal van USG People kan links naar webPrivacy Portals of webpagina's van derden bevatten. USG People heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze webPrivacy Portals. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze webPrivacy Portals. Wanneer derden op hun webPrivacy Portal verwijzingen en/of links naar de Privacy Portal van USG People opnemen, betekent dat geenszins dat USG People instemt met de inhoud van deze webPrivacy Portals. Daarnaast is USG People op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere webPrivacy Portals opgenomen verwijzingen en/of links naar de Privacy Portal van USG People.

Ingeval u uw verplichtingen uit de onderhavige voorwaarden, dan wel de geldende wet- en regelgeving niet nakomt en/of naleeft, dan wel op enigerlei wijze schade toebrengt aan de Privacy Portal van USG People, bent u volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade, kosten, gevolgen en vorderingen, zulks in de ruimste zin des woords. U zult USG People terzake vrijwaren.

USG People is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van haar Privacy Portal of de inhoud daarvan. Indien en voor zover USG People toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van USG People voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. Iedere eventuele aansprakelijkheid van USG People is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,- per gebeurtenis en maximaal € 20.000,- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van USG People zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Ten aanzien van de verwerking van de aan USG People verstrekte (persoons)gegevens (niet betreffende de persoonsgegevens van opdrachtgevers van USG People) wordt verwezen naar het geldende privacystatement van USG People. Dit privacystatement kan worden ingezien door hier te klikken.

USG People behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze Privacy Portal direct van kracht.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.